Jdi na obsah Jdi na menu

Vnitřní řád školní jídelny

31. 8. 2020

                                                                                      Č.j.86/2020/MŠUKo

       Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště

 

 Vnitřní řád školní jídelny

 

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými ve vyhlášce – Sbírka zákonů č.463/2011,kterou se mění  vyhláška č.107 /2005 Sb. , ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb.

 

Částka za stravování pro věkovou kategorii 3-6 let  je určena výší finančního normativu a činí 32,- Kč

 • ranní svačina  8,-Kč
 • oběd                17,-
 • odpolední svačina  7,-

 

Částka za stravování pro věkovou kategorii 7-10 let -  děti s odkladem školní docházky - výše finančního normativu 34,-Kč

 • ranní svačina 8,- Kč
 • oběd 19,- Kč
 • odpolední svačina 7,- Kč

 

Dítě v mateřské škole má právo odebrat oběd a svačinu v první den nepřítomnosti z důvodu náhlého onemocnění do jídlonosičů. Ostatní dny tento nárok zaniká.

Podepsané jídlonosiče se odkládají na označené místo ve spojovací chodbě v přízemí.

 

Organizace výdeje jídel

 

Jídla se připravují v hlavní kuchyni, poté jsou na pojízdném vozíku dopraveny do jednotlivých kuchyněk (do 1. patra výtahem). Zde jsou vydávány dětem na jednotlivých třídách.

 

Výdej do jídlonosičů                          11,00 – 11,30 hod

 

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob !

 

Příjem přihlášek a odhlášek dětí

 

V pondělí a po státním svátku -  ráno do 8:00 hodin možnost odhlášení.

Další dny – den předem do 13:00 hodin

V době nemoci není nárok na obědy.

 

Platba školného a stravného

 

Školné a stravné se hradí převodem na účet do 25. dne předchozího měsíce.

Každý strávník musí být zaevidován k odběru stravy ve školní jídelně, a to formou přihlášky ke stravování. Za tímto účelem jsou poskytovány vedoucí ŠJ údaje o dětech: jméno a příjmení, kontakt na rodiče, číslo účtu pro vracení přeplatku..

Přeplatek stravného je vyúčtován v srpnu na konci školního roku.

Evidenci a přihlášky vede vedoucí školní jídelny.

 

Jídelní lístek

 

Sestavování se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin .

Jídelníček je sestavován na týden a je vyvěšen na jednotlivých nástěnkách u šaten dětí.

Jídelní lístek je vždy vyvěšen na nástěnce při vstupu do budovy  a je také zveřejněn na internetových stránkách školy.

Změny v jídelníčku jsou vyhrazeny.

 

Vnitřní řád školní jídelny upravuje :

 

Pravidla pro stravování

 

Pitný režim

 • Pitný režim pro děti je zajišťován v průběhu celého dne pobytu dětí ve třídách školy a i při pobytu venku na zahradě školy (ovocné, bylinkové čaje, voda s ovocem, čistá voda apod.).
 • Děti mají k dispozici pitný režim od 6:15 hodin.
 • Paní kuchařky doplňují tekutiny během celého dne dle potřeby do konvic na třídách.
 • Na zahradu donášejí tekutiny paní kuchařky v nádobách, případně dětem dostatek tekutin zajistí p. učitelky.

Organizace výdeje jídla a stanovená pravidla

 

 • Svačiny: ranní svačiny a odpolední svačiny se připravují na pojízdný vozík pro každou třídu zvlášť (jídlo a pití v horní části, talíře v dolní části) – většina dětí si odnáší jídlo samostatně ke svému stolu.
 • Čas výdeje ranních svačin – 6:30– 8:00 hodin (dle potřeby)
 • Čas výdeje odpoledních svačin – 14:00 – 14:15 hodin do všech tříd
 • V případě, že se koná akce pro děti, upozorní pedagogická pracovnice hlavní kuchařku týden předem, aby mohla přizpůsobit podání svačiny nebo ji zabalit s sebou.
 • Při nepřítomnosti pracovnice, která připravuje svačiny, přebírají její činnost ostatní pracovnice ŠJ
 • Obědy: podávání hlavního jídla je přizpůsobeno organizaci dne dětí – 11:00 – 12:00 hodin.
 • Pedagogické pracovnice se střídají při obědě tak, aby vždy jedna mohla dětem pomáhat a případně je obsluhovat (krájení pokrmů, stolování, správné držení příboru).
 • Bezpečnost a ochrana dětí po dobu výdeje jídla a stravování je zajištěna pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy.
 • Obědy vydávají zaměstnankyně kuchyně podle norem na dítě a dospělé.
 • Každý strávník má nárok dostat jednu porci jídla v plném rozsahu dle jídelního lístku. Přídavek (přílohy, omáčky…) lze vydávat dle požadavku dětem v kuchyňkách.
 • Vydávané množství jídla musí odpovídat stravovacím normám pro jednotlivé věkových kategorií. Obědy vydávají zaměstnankyně podle norem na dítě a norem na dospělé.
 • Rodič dítěte vyčká v šatnách dětí, až dítě v klidu jídlo sní.
 • Použité nádobí paní kuchařky myjí až po vydání hlavního jídla všem dětem a dospělým, a to z hygienických důvodů.
 • Stravu smí vydávat výhradně určení zaměstnanci školní jídelny.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny.
 • V prostorách, kde se děti stravují je dodržována kultura stolování.
 • Po jídle si děti samostatně uklidí své místo a odnesou použité nádobí na určené místo.
 • Každý strávník musí dostat jídlo upravené na odpovídající teplotu.

 

 

Tím se ruší vnitřní řád školní jídelny z 01. 09. 2019

 

Platnost od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021

 

V České Třebové, 01. 09. 2020                              Eva Škodová                           Irena Brůnová

                                                                        vedoucí školní jídelny                     ředitelka MŠ